Fondai

KULTŪROS PAVELDO CENTRO PAVELDOSAUGOS BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ FONDŲ SĄRAŠAS

 

F*.1. Valstybės archeologijos komisija

Ap**.1. Paminklosaugos dokumentai (1906-1950). 154 s.v.***

F.2. Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Heraldikos komisija

               Ap.1. Veiklos dokumentai, herbai, herbų projektai ir skydai (1968-1970). 243 s.v.

F.3. Dokumentų bylų apie architektūros objektus rinkinys

               Ap.1. Dokumentų bylos apie architektūros objektus (1522-1981). 494 s.v.

F.4. Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas

               Ap.1. Rajonų kultūros, gamtos ir istorijos paminklų katalogai (1970-1991). 74 s.v.

               Ap.2. Rajonų kultūros, gamtos ir istorijos paminklų žemėlapiai (1970-1989). 61 s.v.

               Ap.3. Buvusių dvarų ir ir palivarkų išsidėstymo schemos ir sąrašai (1988). 24 s.v.

               Ap.4. Miestų, buvusių dvarų ir palivarkų parkų inventorizacija (1988-1991). 238 s.v.

               Ap.5. Bendri rajono kultūros, istorijos ir gamtos paminklų žemėlapiai (1971-1991). 82 s.v.

               Ap.6. Rajonų gamtos istorijos ir kultūros paminklų planai (1977-1991). 48 s.v.

               Ap.7. Rajonų gyvenamųjų vietovių schemos (1977). 45 s.v.

F.5. Paminklų restauravimo institutas

               Ap.1 Paminklų tyrimų dokumentai. 3945 s.v.

               Ap.2. Projektiniai dokumentai. 1302 s.v.

               Ap.3. Archeologinių tyrimų, archeologinės priežiūros ataskaitos (1951-1995).772 s.v.

               Ap.4. Urbanistinių paminklų istoriniai tyrimai (1973-1975). 7 s.v.

               Ap.5. Buvusių dvarų ir palivarkų sodybų bei jų fragmentų kompleksinė inventorizacija (1989-1991)56 s.v.

               Ap.6 Kultūros paveldo objektų topografiniai planai ir nuotraukos (1972-1999). 309 s.v.

               Ap.7. Architektūros paminklų istoriniai tyrimai ir planai, parengti „Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadui“ (1978-1987). 10 s.v.

               Ap.8. Paminklosaugos automatizuotos informacinės sistemos kūrimo medžiaga (1987-1989). 12 s.v.

               Ap.9. (Laikinas) L.Žilevičiaus surinktų archyvinių dokumentų, esančių Rusijos archyvuose tyrinėjimų anotacijos , nuotraukos ir mikrojuostos (1988-1990). 67

               Ap.10. Archeologijos paveldo objektų tyrimų negatyvai ir nuotraukos 1041 s.v.

F.6. Brėžiniai. 22202s.v.

F.7. Lietuvos istorijos institutas

               Ap.1. Archeologijos paminklų aprašymai, tyrimų ataskaitos bei dienoraščiai (1948-1996). 484 s.v.

F.8. Valstybinės enciklopedijų leidyklos Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvado redakcija

               Ap.1. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvado I tomo rengimo medžiaga (1972-1986). 137 s.v.

               Ap.2. Vilniaus miesto architektūros objektų planai, pjūviai, schemos ir aksonometriniai brėžiniai (1983-1986). 260 s.v.

F.9. Lietuvos muziejai

               Ap.1. Archeologijos paminklų aprašymai, tyrimų atskaitos bei dienoraščiai (1938-1995). 185 s.v.

               Ap.2. Paminklosaugos dokumentai (1938-1941).7 s.v.

F.10. L. Žilevičiaus kultūros, mokslo ir meno paieškų individuali įmonė

               Ap.1. (Laikinas) Archyvinių dokumentų, esančių Rusijos archyvuose, tyrinėjimų anotacijos ir nuotraukos (1991-1993). 77 s.v.

F.11. Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institutas

               Ap.1. Lietuvos miestų ir miestelių urbanistinių paminklų tyrimai (1971-1992). 129 s.v.

               Ap.2. Architektūros paminklų aprašymai, parengti „Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadui“ (1977-1987). 32 s.v.

F.12. Lietuvos TSR vyriausioji vandens išteklių naudojimo ir apsaugos valdyba

               Ap.1. Hidrotechniniai statiniai upių baseinuose (1966-1967). 15 s.v.

F.13. Vilniaus universiteto inžinerinės fotogrametrijos laboratorija.

               Apmatavimų brėžiniai ir techninės ataskaitos, objektų fotovaizdai ant stiklo. 1032 s.v., 490 stereoporų

F.14 Valstybinis žemėtvarkos institutas. Valstybinis aerofotogeodezijos institutas

               Ap.1. Rajonų bei miestų istorijos ir kultūros paminklų teritorijų ir apsauginių zonų planai (1990-1996). 57 s.v.

               Ap.2. Rajonų kapinių apskaita ir kartografavimas (1981-1992). 37

F.15. Petras Tarasenka. Archeologas, rašytojas. 1892-1962

               Ap.1. Piliakalnių aprašymai, planai ir situacijos schemos. (1930-1957). 142 s.v.

F.16. Lietuvos bažnyčių varpų piešinių ir atspaudų kolekcija

               Ap.1. Varpų atspaudai (1946, 1964, 1972, 1974). 312 s.v.

               Ap.2. Varpų piešiniai (1962, 1967, 1978, 1979). 119 s.v.

F.17. Kultūros paminklų apsaugos įstaiga

               Ap.1. Lietuvos bažnyčių varpų žinios (1911-1944). 50 s.v.

               Ap.2. Paminklosaugos dokumentai (1934-1949). 58 s.v.

F.18. Vilniaus inžinerinis statybos institutas

               Ap.1. (Laikinas) Urbanistikos paminklų tyrimai (1970-1985). 18 s.v.

F.19. Kauno politechnikos institutas

               Ap.1. Architektūros ir urbanistikos paminklų tyrimai (1957-1971). 7 s.v.

F.20. Kraštotyrininkų surinktos medžiagos kolekcija

               Ap.1. Istorijos ir kultūros paminklų tyrimai (1957-1991). 10 s.v.

               Ap.2. Archeologijos paminklų aprašymai, tyrimų ataskaitos bei dienoraščiai (1933-1991). 57 s.v.

F.21. Vilniaus tarpmiestinis techninės inventorizacijos biuras

               Ap.1. Vilniaus miesto architektūros paminklų ir namų planai bei situacijos schemos, užsakyti „Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvado“ I tomo parengimui (1985-1986). 199 s.v.

F.22. Vilniaus vaivadijos valdyba

               Ap.1. Susisiekimo – statybos skyriaus meno poskyrio susirašinėjimas su organizacijomis, įstaigomis ir asmenimis dėl gamtos, kultūros ir architektūros paminklų išsaugojimo bei restauravimo (1911-1939). 260 s.v.

F.23. LTSR valstybinis dailės institutas

               Ap.1. Dailės paminklų aprašymai, parengti „Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadui“ (1976-1983). 14 s.v.

               Ap.2. Architektūros paminklų apmatavimai (1980). 1 s.v.

F.24. Klaipėdos valstybinis – akcinis restauravimo projektavimo institutas

               Ap.1. Architektūros paminklų tyrimai, apmatavimai ir fotofiksacija (1992-1993). 3 s.v.

F.25. Vilniaus valstybinis universitetas

               Ap.1. Archeologijos paminklų tyrimų ataskaitos (1953-1996). 27 s.v.

F.26. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

               Ap.1. Archeologijos paminklų tyrimų ataskaitos (1974-1982). 8 s.v.

F.27. Lietuvos TSR Kultūros ministerijos mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba

               Ap.1. Archeologijos paminklų aprašymai, tyrimų atskaitos bei dienoraščiai (1968-1990). 157 s.v.

               Ap.2. Pagrindinės veiklos dokumentai (1967-1991). 123 s.v.

               Ap.3. Kadrų dokumentai .(Ilgo saugojimo) (1967-1991). 54 s.v.

               Ap.4. Atleistų darbuotojų asmens bylos (Ilgo saugojimo) (1967-1991) 220. s.v.

            Ap.5. Dokumentų rinkinys dėl Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvado išleidimo (1975-1990). 7 s.v.

F.28. Kultūros paveldo centras

               Ap.1. Archeologijos paminklų aprašymai, tyrimų atskaitos bei dienoraščiai (1991-1997). 38 s.v.

               Ap.2. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai (1993-2004). 118 s.v.

               Ap.3. Kultūros paveldo objektų fotogrametrinių apmatavimų brėžiniai 269 s.v.

F.29. Mokslininkų – osteologų tiriamųjų darbų kolekcija

               Ap.1. Osteologinių medžiagų tyrimų duomenys (1959-1989). 7 s.v.

F.30. Archeologijos, architektūros, dailės, istorijos, urbanistikos tyrinėtojų autorinių darbų kolekcija

               Ap.1. Archeologijos paminklų aprašymai ir tyrimų ataskaitos (1984-1996). 37

               Ap.2. Istorijos objektų istorijos ir apskaitos duomenys (1992-1993). 20 s.v.

               Ap.3. Architektūros objektų tyrimai (1958-2000). 19 s.v.

F.31. Individualios ir valstybinės įmonės

               Ap.1. Archeologijos paminklų aprašymai ir tyrimų ataskaitos (1993). 12 s.v.

               Ap.2. Piliakalnių šlaitų sutvirtinimo ir aplinkos sutvarkymo tyrimai ir projektai (1985-) 29 s.v.

F.32. Lietuvos TSR Kultūros ministerijos muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdyba                       

Ap.1. Archeologijos paminklų aprašymai ir tyrimų ataskaitos (1960-1977). 5 s.v.

F.33. Ne pelno įmonė „Palikimas“

               Ap.1. Karinio paveldo objektų tyrimų, projektavimo bei konservavimo restauravimo darbų dokumentai (1992-1997). 27 s.v.

F.34. Miestų ir rajonų Liaudies deputatų tarybų Vykdomųjų komitetų kultūros skyrių istorijos ir kultūros paminklų apsaugos metinių darbo planų ir ataskaitų rinkinys

               Ap.1. Miestų ir rajonų Liaudies deputatų tarybų Vykdomųjų komitetų kultūros skyrių istorijos ir kultūros paminklų apsaugos metiniai darbo planai ir ataskaitos (1981-1989). 17 s.v.

F.35. Zigmuntas Mečislovas Čaikovskis. Architektas. 1887-1950

               Ap.1. Kūrybos, veiklos, biografijos ir šeimos dokumentai (1832-1958). 11 s.v.

F.36. Juozapas Kamarauskas. Inžinierius, architektas. 1874-1946

               Ap.1. Vilniaus senamiesčio gatvių išklotinės (1914-1945). 44 s.v.

F.37. Archyvinių dokumentų ir spaudinių nuorašai

               Ap.1. Archyvinių dokumentų ir spaudinių nuorašai. (1955-1978). 129 s.v.

F.38. Pramoninės statybos projektavimo institutas

               Ap.1. Piliakalnių šlaitų sutvirtinimo ir aplinkos sutvarkymo tyrimai ir projektai (1968-1976). 30 s.v.

F.39. Archeologinių tyrimų ataskaitų rinkinys

               Ap.1. Archeologinių tyrimų atskaitos (1997-2009). 4653 s.v.

F.40. Kultūros ir istorijos vertybių restauravimo dokumentų rinkinys

               Ap.1. Kultūros ir istorijos vertybių restauravimo dokumentai (1972-1992). 765 s.v.

               Ap.2. Kultūros ir istorijos vertybių restauravimo negatyvai (1977-1995). 557 s.v.

F.41. Kultūros ir istorijos objektų negatyvų ir nuotraukų rinkinys

               Ap.4. 1951-1977 metais fotografuotų istorijos objektų negatyvai ir nuotraukos (1951-1977). 4339 s.v.

               Ap.2. 1932-1986 metais nufotografuotų archeologijos objektų negatyvai ir nuotraukos (1932-1986) 7142 s.v.

F.42. Dailės objektų inventorinių bylų rinkinys

               Ap.1.Dailės objektų inventorinės bylos (1979-1992). 290 s.v.

               Ap.2. Dailės objektų negatyvai (1988-) 60 s.v.

F.43. Lietuvos kultūros paveldo įrašymo į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą rengimo dokumentų rinkinys

               Ap.1. Lietuvos kultūros paveldo įrašymo į UNESCO pasaulio Kultūros ir gamtos paveldo sąrašą rengimo dokumentų kopijos. (1994-2005). 30 s.v.

F.44. Negatyvų ir nuotraukų fondas (architektūros, archeologijos, dailės, istorijos ir urbanistikos objektų negatyvai). ~ 31256 negatyvų. Fondas tvarkomas

F.45. Kultūros paminklų ir vertybių pasai, bylos, dosjė. ~16000 (saugoma Ašmenos g. 10)

F.46. Kultūros paveldo objektų tyrimų ir projektinių dokumentų rinkinys

      Ap.1. Kultūros paveldo objektų tyrimai ir projektiniai dokumentai (1987-2005). 128 s.v.

 

 

*F – Fondas

**Ap. – Apyrašas

***s. v. – saugojimo vienetas

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-04, 11:17:22