Naudojimosi biblioteka tvarka

                                                        PATVIRTINTA
                                                                                          Kultūros paveldo centros direktoriaus
                                                                                             2014 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-07
 
NAUDOJIMOSI KULTŪROS PAVELDO CENTRO
PAVELDOSAUGOS BIBLIOTEKA
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Naudojimosi Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka (toliau – Biblioteka) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendrą naudojimosi Bibliotekos fondais tvarką, spaudinių ir kitų dokumentų išdavimo Kultūros paveldo centro (toliau – Centras) darbuotojams, kitiems skaitytojams (toliau – Skaitytojai, Skaitytojas), naudojimo, kopijavimo, skenavimo, fotografavimo tvarką, saugojimo reikalavimus bei Skaitytojų atsakomybę.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 2013, Nr. 141-7113), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 2012, Nr. 122-6102), Centro nuostatais (Žin., 2013, Nr. 62-3110), Centro direktoriaus 2014-01-02 įsakymu Nr. Į-01 patvirtintais Bibliotekos nuostatais.
3. Bibliotekos fondus sudaro:
3.1. spaudinių fondas;
3.2. dokumentų fondas.
4. Biblioteka turi teisę naudotis Centro (toliau – vidaus klientai), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbuotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su paveldosauga (toliau – išorės klientai).
5. Biblioteka garantuoja skaitytojui geranorišką aplinką, profesionalų aptarnavimą, teikiamos informacijos pilnumą bei operatyvumą, spaudinių ir kitų dokumentų prieinamumą.
6. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, patvirtintas Centro direktoriaus įsakymu, kurių sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu.
II. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS
7. Vidaus ir išorės klientai, norėdami naudotis Bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti Bibliotekoje.
8. Asmenys, norintys naudotis Bibliotekos fondų spaudiniais ir kitais dokumentais (išskyrus Centro darbuotojus), turi pateikti asmens tapatybės dokumentą bei privalo užpildyti skaitytojo registracijos anketą (formuliarą).
9. Skaitytojai turi būti supažindinti su Aprašu ir pasirašydami skaitytojo registracijos anketoje (formuliare) įsipareigoti jo laikytis.
10. Paskutinė kiekvieno mėnesio darbo diena – sanitarinė diena. Tą dieną Skaitytojai neaptarnaujami, išskyrus Centro darbuotojus.
11. Biblioteka dirba darbo dienomis pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 val. 30 min. iki 17.30 val., penktadieniais ir priešventinėmis dienomis nuo 8 val. 30 min. iki 16.15val.
III. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
12. Bibliotekos Spaudinių fondai:
12.1. spaudiniai išsinešti išduodami vidaus klientams. Išorės klientai spaudiniais gali naudotis skaitykloje arba išsinešti tik pateikę prašymą raštu ir gavę Bibliotekos vedėjo sutikimą;
12.2. naujai gautų, didelę paklausą turinčių arba tik šioje Bibliotekoje saugomų spaudinių ir kitų dokumentų naudojimosi terminą nustato juos Skaitytojui išdavęs bibliotekininkas;
12.3. išorės klientams reti, vertingi, informaciniai, periodiniai leidiniai, kartografiniai, vaizdiniai, elektroniniai dokumentai ir vieninteliai Bibliotekoje esantys leidinių egzemplioriai išsinešti neišduodami. Jais galima naudotis tik Spaudinių fondo skaitykloje. Ne Centro darbuotojams pateikiamos reikalingų straipsnių kopijos už jas sumokėjus pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintus mokamų paslaugų įkainius;
12.4. Skaitytojo prašymu (atėjus į Biblioteką ar paskambinus telefonu), naudojimosi spaudiniu terminas gali būti du kartus pratęstas, jeigu šio spaudinio nereikalauja kiti Skaitytojai;
12.5. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį. Jį grąžinus, tokia pat tvarka Skaitytojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas;
12.6. vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Informacija ir dokumentai. Atviras sisteminis ryšys. Tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugų teikimo apibrėžimas.“ (LST ISO 10160+A1), Centro darbuotojai gali naudotis tarpbibliotekiniu abonementu, Centrui sudarius sutartį su tokios paslaugos tiekėju.
13. Bibliotekos Dokumentų fondai:
13.1. Dokumentais Skaitytojai gali naudotis Dokumentų fondų skaityklose. Dokumentus (fondai F.1 – F.44, 46) išsinešti iš dokumentų saugojimo vietos išimties tvarka, atsižvelgęs į dokumento reikšmingumą ar unikalumą ir įvertinęs jo fizinę būklę gali išduoti tik Bibliotekos vyriausiasis archyvaras. Išorės klientai fondo F.45 dokumentus (kultūros paminklų ir vertybių pasai, bylos, dosjė) gali gauti išsinešti pateikus prašymą raštu ir gavus bibliotekininko sutikimą. Išduodamas dokumentas ir jo grąžinimo terminas fiksuojamas Laikinai perduotų naudotis dokumentų akte.
13.2. Dokumentams gauti Skaitytojas pateikia užsakymą tiesiogiai Dokumentų fondų skaityklos darbuotojui;
13.3. Skaitytojui dokumentai išduodami tik jam pasirašius Dokumentų išdavimo į skaityklą ir grąžinimo žurnale;
13.4. Skaitytojams pageidaujant Dokumentų fondų skaitykloje padaromos dokumentų kopijos (A4–A3 formato);
13.5. Centro darbuotojams kopijos daromos nemokamai, kiti Skaitytojai už kopijas turi sumokėti pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintus mokamų paslaugų įkainius;
13.6. kai dėl formato dydžio negalima padaryti kopijų Dokumentų fondų skaitykloje, Brėžinių fondo F.6 dokumentai Centro darbuotojams išsinešti kopijuoti išduodami ne ilgiau kaip 3 darbo dienoms. Kitiems Skaitytojams šio fondo kopijos, kai dėl formato dydžio jų negalima padaryti Dokumentų fondų skaitykloje, nedaromos;
13.7. Skaitytojui pageidaujant ir Dokumentų fondų darbuotojui leidus, dokumentus Skaitytojas gali fotografuoti savo turima fototechnika Dokumentų fondų skaityklose. Išsinešti iš Dokumentų fondų patalpų dokumentus fotografuoti ar kitaip kopijuoti galima tik 12.1 punkte nurodyta tvarka;
13.8. negatyvų ar nuotraukų fondų F.41, F.42 ap.2 ir F.44 nuotraukų kopijos daromos tik Dokumentų fondų skaitykloje kopijavimo ar skenavimo būdu. Centro darbuotojams išnešti dokumentą skenuoti ar pagaminti nuotrauką leidžiama ne ilgiau kaip 5 darbo dienų laikotarpiui;
13.9. kultūros paminklų ir vertybių pasai, bylos, dosjė fondo (F.45) dokumentai išduodami Centro darbuotojams išsinešti į savo darbo vietą tik jiems pasirašius Dokumentų išdavimo registravimo žurnale ir ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Paimto dokumento prireikus ilgesniam laikui jo naudojimo terminas pratęsiamas darant naują įrašą Dokumentų išdavimo registravimo žurnale;
13.10. Centro darbuotojas, išsinešęs fondo F.45 dokumentą į savo darbo vietą:
13.10.1. neturi teisės jo išnešti iš darbovietės nedarbo tikslais;
13.10.2. perduoti jį tretiesiems asmenims;
13.10.3. jo prireikus kitam Skaitytojui, kopijavimo, skenavimo tikslams, Centro darbuotojas nedelsdamas perduoda dokumentą Bibliotekos darbuotojui paprašius. Dokumento perdavimas įforminamas 13.9 punkte nustatyta tvarka.
14. Jeigu Skaitytojui reikalinga fondo F.45 dokumento kopija, ji padaroma Centre skenavimo ar kopijavimo būdu, už kopijas sumokėjus pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintus mokamų paslaugų įkainius.
IV. BENDROSIOS SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
15. Skaitytojas turi teisę:
15.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekoje teikiamas paslaugas;
15.2. naudotis Bibliotekos katalogais, fondų sąrašais, žinynais, bylų apyrašais, kartotekomis, duomenų bazėmis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
15.3. pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu;
15.4. naudotis visomis Bibliotekos teikiamomis mokamomis paslaugomis;
15.5. pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie Biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, teikiamas paslaugas;
15.6. gavęs Bibliotekos darbuotojo sutikimą, naudotis nešiojamuoju kompiuteriu, kitomis priemonėmis, jei tai nekenkia dokumentams, spaudiniams ir netrukdo dirbti kitiems Skaitytojams;
15.7. užsakyti Bibliotekos darbuotojams surinkti reikalingą paveldosaugos informaciją apie kultūros paveldo objektus – tik Centro Duomenų skyriaus darbuotojai.
16. Skaitytojas privalo:
16.1. tausoti ir saugoti Bibliotekos įrangą, inventorių, spaudinius ir kitus dokumentus, nebraukyti, nelankstyti, neplėšyti lapų;
16.2. neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti Bibliotekos fondų sustatymo tvarkos;
16.3. pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.) nedelsiant informuoti Biblioteką;
16.4. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, nesinaudoti mobiliojo ryšio telefonu, netrukdyti dirbti kitiems Skaitytojams ir Bibliotekos personalui;
16.5. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba prašyti pratęsti naudojimosi jais terminą;
16.6. laikytis kitų šiame Apraše nustatytų reikalavimų.
17. Skaitytojo atsakomybė:
17.1. Skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Bibliotekoje nustatytą tvarką, Centro direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis Biblioteka;
17.2. Skaitytojas, nepataisomai sugadinęs ar praradęs paimtą dokumentą atsako materialiai pagal Dokumentų vertės nustatymo komisijos aktą, o šalims nesutarus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
17.3. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba grąžinti lygiavertį iš Bibliotekai reikalingų knygų sąrašo, arba atlyginti dešimteriopą jo rinkos kainą (kainą nustato Centro direktoriaus sudaryta specialistų komisija);
17.4. Skaitytojas, sugadinęs ar sunaikinęs skaitykloje jam išduotą dokumentą, o taip pat panaudojęs jam pateiktuose dokumentuose esančią informaciją neteisėtai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
17.5. Centro darbuotojai už dokumento fizinę būklę atsako pagal darbuotojo su Centru pasirašytos Visiškos materialinės atsakomybės sutarties nuostatas.
17.6. Centro darbuotojas, nutraukęs darbo sutartį, privalo atsiskaityti su Biblioteka ir gauti Bibliotekos darbuotojo parašą, kad esąs neskolingas.
18. Skaitytojui draudžiama:
18.1. gadinti, klastoti, naikinti dokumentus;
18.2. išnešti dokumentus iš skaityklos, perduoti juos kitam Skaitytojui;
18.3. palikti dokumentus (atverstas bylas) ilgesniam laikui neapsaugotus nuo šviesos;
18.4. išimti iš bylos lapus, perdėti juos į kitą bylą, sisteminti ar numeruoti bylos lapus, išimti, sisteminti, numeruoti kartotekų korteles;
18.5. lankstyti dokumentus ar juos perlenkti kitoje lenkimo vietoje, dėti į bylą ar kartoteką skirtukus;
18.6. rašyti pasidėjus popieriaus lapą ant dokumento ar dokumente, braukyti, taisyti dokumentus;
18.7. liesti dokumentus nešvariomis, drėgnomis rankomis;
18.8. kopijuoti dokumentus per kopijavimo popierių.
V. SPECIALIOSSKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
19. Bibliotekos Spaudinių fondai:
19.1. Skaitytojas turi teisę gauti iš Bibliotekos Spaudinių fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinai išsinešti Aprašo 12.1 punkte nustatyta tvarka;
19.2. Skaitytojas privalo:
19.2.1. neišsinešti spaudinių bei kitų dokumentų iš Bibliotekos patalpų, kol jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
19.2.2. bendrajame informaciniame atvirame fonde esančiais spaudiniais ir kitais dokumentais naudotis tik skaityklose. Pernešti spaudinius ir kitus dokumentus į darbo kabinetus ar išsinešti galima tik leidus Bibliotekos darbuotojui.
20. Bibliotekos Dokumentų fondai:
20.1. Skaitytojas turi teisę:
20.1.1. gauti informaciją apie dokumentų neišdavimo priežastis ir numatomą išdavimo laiką;
20.1.2. gauti Dokumentų fondų skaitykloje padaromas dokumentų kopijas, nusiskenuoti (A4–A3 formato) už tai sumokėjus pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintus mokamų paslaugų įkainius.
20.2. Skaitytojas privalo:
20.2.1. pastebėjęs, kad dokumentai sumaišyti, suplėšyti, supjaustyti ar kt. ir tai nėra nurodyta jų aprašymo dokumentuose, pranešti skaityklos darbuotojui;
20.2.2. susipažinęs su dokumentais, užpildyti byloje esantį panaudojimo lapą;
20.2.3. kiekvieną dieną, baigęs darbą, grąžinti dokumentus Bibliotekos personalui;
20.2.4. laikytis techninių reikalavimų skaitant dokumentus, esančius specialiose laikmenose, naudojantis mikrofilmų skaitymo technika.
VI. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
21. Bibliotekos vedėjo, vyriausiojo archyvaro, vyresniojo archyvaro ir bibliotekininko teisės, pareigos ir atsakomybė nurodytos Centro direktoriaus įsakymu patvirtintose Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos vedėjo, vyriausiojo archyvaro, vyresniojo archyvaro ir bibliotekininko pareigybių aprašymuose.
VII. BAIGIAMOJI DALIS
22. Aprašą reglamentuoja ir kiti teisės aktai: Centro direktoriaus įsakymai, nurodymai.
23. Aprašas yra privalomas Bibliotekos darbuotojams, jo laikytis turi visi Skaitytojai.
24. Aprašą tvirtina Centro direktorius.
______________________
 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-23, 14:24:31