Žvalgomųjų tyrimų rūšys ir apimtys

Duomenų skyriaus

Vietų, Urbanizuotų vietovių, Statinių ir Kilnojamųjų objektų poskyriai

 Atliekami nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių žvalgomieji (fiziniai) ir istoriniai tyrimai (išskyrus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus), reikalingi kultūros paveldo objektų bei galimai turinčio vertingųjų savybių architektūros, dailės, archeologijos, istorijos ir urbanistikos palikimo atskleidimo duomenims surinkti.

Remdamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo patvirtinimo“ (2005-06-22 Nr.ĮV-259), Kultūros paveldo centras fotofiksuoja objektus, įvertina objektų būklę, nustato sūkurimo, pastatymo, suformavimo laiką, autorystę, meninį stilių, medžiagos, konstrukcijos, atlikimo būdo autentiškumą, tipologinį, geografinį ir chronologinį paplitimą.

Remdamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo sąnaudų normatyvai“ patvirtinimo (2007-08-08 Nr. ĮV-528) 10 priedu „Kultūros paveldo apskaitos darbų ir dokumentų rengimo sąnaudų normatyvai“ Kultūros paveldo centras rengia kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų ir šių vertybių teritorijų ribų planų projektus.

Žvalgomieji (fiziniai) tyrimai atliekami, kai reikia patikslinti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apimtį ir sudėtį, nustatyti fizinę būklę, lokalizuoti autentiškos medžiagos išlikimą, nustatyti autentiškų formų tipus, svarbiausius istorinės raidos etapus ir vertingųjų savybių neturinčius intarpus.

Istorinės-meninės raidos tyrimai – kai naudojant archeologijos, istorijos ir ikonografijos, menotyros, architektūros, polichromijos, urbanistikos, kraštovaizdžio, chronologijos, tipologijos žinias reikia patikslinti, detalizuoti bei lokalizuoti autentiškumo ir kiekybės požymius, nustatyti vertingųjų sąvybių turinčius elementus bei tokių savybių neturinčius intarpus, priestatus, naujadarus.


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-04, 11:03:38