Nuostatai

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2006 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. Į-003
(Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2013 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. Į-325
redakcija 2018 m. liepos 13 d. įsakymo
Nr. 224 ir 2018 m. liepos 20 d. įsakymo
Nr.234 pakeitimais)
 
KULTŪROS PAVELDO CENTRO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Kultūros paveldo centras (toliau – Centras) yra biudžetinė kultūros įstaiga, kurios savininkė yra valstybė.
2. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas). Kultūros paveldo departamento kompetenciją įgyvendinant Centro savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamento nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
3. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Centro buveinės adresas: Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius.
4. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Lietuvos Respublikos bibliotekų, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Centro nuostatais ir kitais teisės aktais.
5. Centro vieši pranešimai skelbiami Centro arba Kultūros paveldo departamento interneto svetainėje.
6. Centro nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
7. Centrui priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama patikėjimo teise. Centras finansuojamas iš valstybės biudžeto. Centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.
 II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
8. Centro veiklos tikslai:
8.1. rinkti duomenis, būtinus inventorizavimui apie kultūros paveldą, ir tvarkyti kultūros paveldo inventorių;
8.2. kaupti ir tvarkyti dokumentus ir duomenis apie kultūros paveldą.
9. Centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
9.1. renka materialią kultūros paveldo išraišką apibūdinančią, fiksuojančią dabartį ir praeitį informaciją, ją kaupia, tikslina ir sistemina;
9.2. atlieka istorinius ir fizinius tyrimus (išskyrus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus), susijusius su kultūros paveldu, bei kaupia, tvarko ir rengia su tuo susijusius dokumentus ir informaciją;
9.3. teikia sukauptus duomenis Kultūros paveldo departamentui;
9.4. vykdo specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą.
 III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
 10. Centras turi teisę:
10.1. sudaryti komisijas veiklos klausimams nagrinėti;
10.2. sudaryti darbo grupes dokumentų projektams parengti;
10.3. nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;
10.4. sudaryti sutartis;
10.5. teikti siūlymus Kultūros paveldo departamentui inicijuoti kultūros vertybių registravimą Kultūros vertybių registre;
10.6. bendradarbiauti su savivaldybių paveldosaugos padaliniais, Kultūros paveldo departamento struktūriniais padaliniais, kitomis paveldosaugos institucijomis;
10.7. teikti Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai klausimus posėdžių darbotvarkėms ir su tuo susijusius dokumentus;
10.8. informuoti visuomenę apie kultūros paveldą;
10.9. pagal kompetenciją teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;
10.10. steigti struktūrinį padalinį, vykdantį specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklą.
11. Centras, įgyvendindamas pavestas funkcijas, privalo:
11.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
11.2. Kultūros paveldo departamentui teikti Kultūros paveldo departamento metinių veiklos planų Centro vykdomos dalies projektus ir jų vykdymo ataskaitas, finansinę atskaitomybę, biudžeto vykdymo, statistines ir kitas ataskaitas;
11.3. vykdyti įsipareigojimus pagal Centro sudarytas sutartis;
11.4. užtikrinti Centro finansinės atskaitomybės, biudžeto vykdymo, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą;
11.5. naudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitas gaunamas lėšas vadovaujantis įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
11.6. teikti kultūros vertybių duomenis Kultūros paveldo departamentui.
12. Centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.
 IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 13. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintu Kultūros paveldo departamento metiniu veiklos planu ir Kultūros paveldo departamento direktoriaus patvirtintu Centro metiniu veiklos planu.
14. Centrui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas, atleidžia iš jų Kultūros paveldo departamento direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Centro direktorius turi pavaduotoją.
15. Centro direktorius:
15.1. vadovauja Centrui ir atsako už visą Centro veiklą;
15.2. tvirtina Centro organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą,neviršijant Kultūros paveldo departamento nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
15.3. tvirtina darbo apmokėjimo sistemą;
15.4. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
15.5. teikia Centro pajamų ir išlaidų sąmatų projektus Kultūros paveldo departamentui tvirtinti;
15.6. priima ir atleidžia Centro darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
15.7. pasirašo sutartis;
15.8. pasirašo raštus, dokumentus, išduoda įgaliojimus;
15.9. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, kitus tvarkomuosius dokumentus;
15.10. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems Centro darbuotojams, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
15.11. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, kultūros ministro, Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymai;
15.12. atsako už Centro turto tinkamą naudojimą ir saugojimą;
15.13. be atskiro įgaliojimo atstovauja Centrui teismuose bei kitose teisėsaugos institucijose;
15.14. užtikrina racionalų ir efektyvų Centrui skiriamų lėšų, valstybės turto naudojimą;
15.15. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui valstybės institucijose;
15.16. vykdo Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavedimus.
16. Centro direktoriaus nesant, direktoriaus pareigas laikinai eina Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Centro direktoriaus pavaduotojas ar Centro struktūrinio padalinio vadovas.
17. Centro direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
 V. CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 18. Centro finansų kontrolę atlieka Centro direktorius Centro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.
19. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Kultūros paveldo departamentas.
20. Centro vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.
21. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 22. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-04, 10:58:32